د.ا 20.00

Hatha AlTareeq - هذا الطريق

كفر هذا الطريق

د.ا 12.00

Ente Enwan - بتضلي انتي العنوان

كفر بتضلي انتي العنوان

د.ا 12.00

Batal fena Hel - بطل فينا حيل

Battal Fena Hel – بطل فينا حيل

د.ا 15.00د.ا 20.00

Kanz - كنز

Kanz – كنز

د.ا 15.00د.ا 20.00

Hadal A7ebk - حضل احبك

Hadal A7ebk – حضل احبك

د.ا 15.00د.ا 20.00

Ente Enwan - بتضلي انتي العنوان

Haven – بتضلي انتي العنوان (Green)

د.ا 15.00د.ا 20.00
د.ا 15.00د.ا 23.00