د.ا 15.00د.ا 22.00

Hatha AlTareeq - هذا الطريق

كفر هذا الطريق

د.ا 12.00

Ente Enwan - بتضلي انتي العنوان

كفر بتضلي انتي العنوان

د.ا 12.00

Batal fena Hel - بطل فينا حيل

Battal Fena Hel – بطل فينا حيل

د.ا 15.00د.ا 22.00

Hadal A7ebk - حضل احبك

Hadal A7ebk – حضل احبك

د.ا 15.00د.ا 22.00

Heye - هي

Heye – هي

د.ا 15.00د.ا 22.00

Ente Enwan - بتضلي انتي العنوان

Betdali Enti El Enwan – بتضلي انتي العنوان

د.ا 15.00د.ا 22.00

Bent Gawyeh - بنت قوية

Bent Gawyeh – بنت قوية

د.ا 15.00د.ا 22.00